Om adoption

Att adoptera innebär ansvar

När du adopterar djur från Djurhemmet Tigerharen tar du på dig ansvaret för individens fortsatta liv. Det är därför viktigt att du tänker igenom ditt beslut noga innan du skickar in din intresseanmälan. Det är lätt att beröras av djurens bakgrund och känna en önskan att ge dem ett nytt liv. Det gör du bäst genom att vara väl förberedd, så att djuret får komma till ett stabilt hem där de kan stanna livet ut.

Varför vill du adoptera?

Tänk igenom varför du vill adoptera. Att dela sitt liv med andra djur innebär att alltid ha någon annan att ta hänsyn till. Tror du att du kommer ha den tid det krävs för att bygga upp en bra relation till din nya familjemedlem? Fundera gärna på dina förväntningar på djuret och hur långt du är beredd att anpassa ditt liv efter dess behov. Det är viktigt för oss att du som adopterar ser djuren som individer med egna intressen, känslor och behov som de ska kunna få utlopp för. Ta god tid på dig att formulera dina förhoppningar och funderingar så att du tydligt kan uttrycka dem i din intresseanmälan, och ge oss en så bra bild som möjligt av din situation.

Planera

Se till att läsa på om djuret och dess behov så du har en tydlig bild av vad det innebär att ta hand om det. Vad behöver du hinna med dagligen? Finns den tiden? Hur kan du göra livet så innehållsrikt och spännande som möjligt för djuret? Passar din boendesituation den typen av djur du vill adoptera? En del behöver få tillgång till stora ytor, andra behöver få motionera tillsammans med dig, en del vill bo ute, andra vill ha utrymmen inne. Har du någon som kan ställa upp och passa om du vill resa bort?

Att tänka på

Vi placerar aldrig djur som har behov av artsällskap ensamma. Tänk därför gärna på att välja djur som redan bor tillsammans om du ska adoptera flera individer. Letar du sällskap till andra djur som redan tillhör din familj så fundera på vilken personlighet du tror de skulle gå bäst ihop med. Välj gärna ett djur som finns i närheten av där du bor. Ofta kan vi ordna med transport men det är bättre för djuren att slippa långa resor.

Gör en intresseanmälan

När du känner dig säker i ditt beslut är det dags att skicka in en intresseanmälan. Där berättar du så utförligt du kan om dig själv, ditt boende, dina tankar och din planering inför adoptionen. Tänk på att försöka besvara alla våra frågor så utförligt du kan, och berätta även saker utöver dem du kommit att tänka på. När vi tagit emot din intresseanmälan hör vi av oss så snart vi kan. Då vår verksamhet är ideell kan detta ta lite tid. När vi hör av oss ställer vi eventuellt ytterligare frågor och svarar på de frågor du har. När både du och vi känner att vi har den information vi behöver är det dags för adoption.

Att du fyllt i en intresseanmälan för ett djur innebär inte en garanti på att du får adoptera. Det kan hända att vi inte anser att något av djuren som söker hem just då passar din situation, eller så har någon annan möjlighet att erbjuda ett ännu bättre hem. Vi väljer alltid det som är bäst för djuret. Vi diskuterar självklart detta med dig och försöker matcha något av de framtida djuren till ditt hem.

Adoptionen

Vi kräver att alla som tar hand om djur från Tigerharen skriver på ett kontrakt för att undvika att djur som redan farit illa ska utsättas för ytterligare påfrestningar. Vi tar också ut en adoptionsavgift när vi placerar ut djur. Detta gör vi för att täcka en del av de kostnader vi haft för dem. När det är dags för dig att hämta eller ta emot din nya familjemedlem skriver du på kontraktet. Adoptionsavgiften kan du antingen betala kontant vid samma tillfälle, eller sätta in på vårt konto. I samband med adoptionen får du även skriftlig information om hur du bäst tar hand om djuret. Vi vill också att alla som adopterar hör av sig till oss regelbundet för att berätta hur det går.

Om något går fel

Skulle någonting hända som gör att du inte har möjlighet att fullfölja ditt ansvar och måste omplacera djuret kräver vi att du hör av dig till oss. Du får inte heller avliva djuret utan att kontakta oss. Om djuret försvinner eller avlider vill vi också att du kontaktar oss och berättar vad som har hänt.

Adoptionsavgifter

När vi placerar ut djur tar vi ut en mindre adoptionsavgift, för att täcka en del av våra kostnader för djuret. Det viktigaste för oss är dock att djuren kommer till bra hem.

Villkoren i kontraktet

Allmänna villkor

§ Djuret ska behandlas väl och får inte utsättas för vanvård eller djurplågeri.

§ Adoptören förbinder sig att förse djuret med mat, omvårdnad och tillsyn.

§ Om adoptören av någon anledning inte kan behålla djuret ska djurhemmet Tigerharen kontaktas. Djurhemmet har då minst en månad på sig att hitta en annan lösning för djuret.

§ Djuret får inte säljas eller överlåtas utan djurhemmets medgivande.

§ Djuret får inte avlas på. Föreligger risk för fortplantning ska djuret alltid kastreras. Okastrerade katter ska alltid kastreras omgående eller så snart de blivit könsmogna.

§ Adoptören förpliktigar sig att på egen hand sätta sig in i och i största möjliga mån tillgodose djurets naturliga behov och hur det bäst hanteras som sällskapsdjur.

§ Vid ändrade uppgifter gällande adoptörens adress, telefonnummer, e-post eller djurets placeringsadress skall Tigerharen kontaktas.

§ Adoptören skall minst årligen kontakta djurhemmet Tigerharen för att med bilder och ord berätta om djurets utveckling och tillvaro.

§ Adoptören betalar en adoptionsavgift som bestäms av djurets art och av individuella förhållanden. Avgiften finns för att täcka en del av de utgifter djurhemmet haft för djuret.

§ Adoptören godkänner att djurhemmet Tigerharen gör återbesök i djurets hem.

§ Adoptören förpliktigar sig vid sjukdom och skador att tillgodose djuret god vård och står då själv för veterinärkostnaderna. Blir utgifterna ohanterliga för adoptörens ekonomi kan djurhemmet Tigerharen kontaktas för diskutera detta och eventuell hjälp.

§ Påträffas skador eller sjukdomar som kan ha uppstått på djurhemmet Tigerharen och eventuellt kan hota även andra av Tigerharens djur skall djurhemmet Tigerharen kontaktas. Adoptören uppmanas att kontakta djurhemmet även vid andra sjukdomar och skador.

§ Adoptören får ej avliva djuret utan djurhemmet Tigerharens tillåtelse, undantag kan göras om
djurhemmet Tigerharen inte kan kontaktas vid svårt lidande eller där djurets överlevnadsmöjligheter är obefintliga.

§ Avlider djuret skall djurhemmet Tigerharen meddelas om detta.

Specifika villkor
Utöver de allmänna villkoren måste de specifika villkoren uppfyllas. Eventuella villkor som gäller just det djuret, t ex att en katt ska ha möjlighet till utevistelse eller att marsvin ska ha marsvinssällskap.

Kontraktsbrott
Vid kontraktsbrott från adoptörens sida upphävs kontraktet och djurhemmet Tigerharen har rätt att återkalla djuret. Är kontraktsbrotten grova så som vid djurplågeri kan adoptören ställas inför rätta.